Skip to main content

Повторное обучение

Õppekava nimetus: Mootorsõidukijuhi järelkoolitus.

Sihtrühm (Majandus- ja kommunikatsiooni ministri määruse „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi õppekavad" § 41 lõike 3 alusel):

  1. alkoholi- või narkojoobes või alkoholi piirmäära ületavas seisundis juhtimise eest karistatud juhi koolitusest;
  2. üldiste riskikäitumise ilmingutega juhtide koolitusest, kelle mootorsõiduki juhtimisõigus on korduvalt ära võetud;
  3. üldiste riskikäitumise ilmingutega juhtide koolitusest, kelle mootorsõiduki juhtimisõigus on esmakordselt ära võetud.

Piirangud õpperühma suurusele: miinimum 6 ja maksimum 12 inimest. Põhjendatud juhtudel võib järelkoolituse läbi viia ka üksikkorras.

Eesmärk:
Osalejate eneseregulatsioonioskuste arendamine grupiprotsessis, keskendudes karistuse aluseks oleva liiklusõigusrikkumise kontekstile ja indiviidile omastele muudele eneseregulatsiooni lünkadele liikluskäitumises ja elus laiemalt.

Õpiväljundid:

  • Järelkoolituse läbinu võtab isikliku vastutuse talle liiklusõigusrikkumise eest määratud karistuse, teistele liiklejatele tekitatud ohu olemuse, liiklusseaduse täitmise ja eneseregulatsiooni eest liikluses esinevates konfliktsituatsioonides; tunneb endale omaseid riskitegureid liikluses ning on kirjalike kodutööde kujul visandanud nendele vastava enesearenguprogrammi turvalisema liikluskäitumise tagamiseks ja sedalaadi liiklusõigusrikkumise ärahoidmiseks tulevikus, mille eest teda juhilubadest ilmajätmisega karistatud on ning suudab mõista tema käitumisest tuleneda võivaid liiklusriske;
  • oskab märgata eneseregulatsiooni kitsaskohti (stress, ärevus, väsimus jmt.) oma toimimises, nendega teatud määral ise toime tulla ja ülejäänud osas viivitamatult väljastpoolt abi otsida.

Õppekorralduse lühikirjeldus:
Järelkoolitus koosneb 16 kontakttunnist ja 36 tunnist iseseisvast tööst. Koolitus on jaotatud nelja ühenädalase vahega toimuvasse moodulisse.

I moodul (4 kontakttundi)

Sissejuhatav loeng - Sõidukijuhi liikluskäitumise osaoskused (liiklusteadmised, auto käsitsemise ja manööverdamise oskused, eneseregulatsioon ja isiklikud väärtused) GDE maatriksil.
Grupiprotsess – Enesetutvustus ja oma koolitusele suunamise põhjuste väljatoomine, isiklike koolitusega seotud eesmärkide seadmine ja esmane läbiarutamine grupiliikmetega.
Kodune iseseisev töö – Lugeda liiklusseadust ja/või karistusseadustikku ning leida sealt endale liiklusõigusrikkumise eest määratud karistuse seadusandlik alus ning määratleda teiste liiklejate suhtes toimepandud eksimuse olemus. Esitada kolme päeva jooksul pärast õppesessiooni.

II moodul (4 kontakttundi)

Sissejuhatav loeng – Ratsionaalne ja irratsionaalne käitumine liikluses.
Grupiprotsess - Eksimuseni viinud sündmustejada ja motivatsiooni meenutamine ja liiklusõigusrikkumisele eelnenud käitumisotsustuste põhjendamine iseendast kui probleemidega liiklejast ülevaate saamiseks.
Kodune iseseisev töö – Seletuskiri – mis ajendas mind käituma nii nagu ma käitusin, kuidas oli see seotud minu tollaste põhiliste eluhoiakute ja väärtustega, mida oma kogemusest õppisin. Esitada kolme päeva jooksul pärast õppesessiooni.

III moodul (4 kontakttundi)

Sissejuhatav loeng – Eneseregulatsioon ja oma isiksuse eripäraga toimetulekuks vajalikud ressursid.
Grupiprotsess – Liikluses ettetulevate probleemide lahendamise võimaluste kaardistamine.
Kodune iseseisev töö – Minu kui taastatud juhtimisõigusega liikleja ees seisvad väljakutsed ja lahendused. Esitada kolme päeva jooksul pärast õppesessiooni.

IV moodul (4 kontakttundi)

Sissejuhatav loeng – Motivatsioon ja isiklik vastutus eluprobleemide eest.
Grupiprotsess – Enesearengu jätkuprogrammi visandamine. Kuidas edasi?
Kodune iseseisev töö - Mida uut ja tarvilikku õppisin järelkoolitusest iseenda, liiklemise ja ühiskonnas toimimise kohta, kuidas kavatsen õpitud oskusi tulevikus rakendada. Esitada kolme päeva jooksul pärast õppesessiooni.

Lõpetamise tingimused: Järelkoolituse läbib osaleja, kes loengutes on olnud 100% kohal, grupiprotsessis on aktiivselt kaasa töötanud, kirjalikud tööd on nõuetekohaselt ja tähtaegselt esitanud. Kui mingites eelnimetatud töölõikudes esineb puudujääke, siis tuleb need kursuse läbiviija poolt seatud aja jooksul koostöös kursuse läbiviijaga likvideerida.

Õpikeskkond (õppemateriaalse baasi ja õppevahendite üldiseloomustus) Kontakttunnid toimuvad nõustamist klassiruumis. Loengumaterjalid, kodutööd ja tagasisided kodutöödele esitatakse e-õppe keskkonnas.

Väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimine on tõendatud vastava märkega liiklusregistris. Soovi korral väljastatakse koolitusel osalejale kirjalik tõend koolituse läbimise kohta.